czaszka

Czaszka
Najpóźniejsza znana czaszka neandertalczyka, z SaintCésaire we Francji, miała najwyraźniej cechy typowe dla ludów, które zastąpiły w Europie neandertalczyków. U najwcześniejszych poneandertalskich Europejczyków nie występuje zespół cech ani współczesnych, ani archaicznych mieszkańców Afryki, a większość ma mieszankę tych cech. Z materiału, jakim dysponujemy, wynika raczej, że neandertalczycy albo wyewoluowali w późniejszych ludzi, albo krzyżowali się z nimi, a być może i jedno, i drugie. David W. Frayer z University of Kansas i Fred H. Smith, obecnie zatrudniony w Layola University of Chicago, odkryli, że wiele cech właściwych jakoby wyłącznie neandertalczykom, można odnaleźć u późnopaleolitycznych, mezolitycznych i jeszcze późniejszych Europejczyków. W rzeczywistości jedynie nieliczne cechy neandertalskie zupełnie znikają z późniejszego europejskiego materiału szkieletowego. Utrzymują się typowe, bardzo wyraźne cechy takie jak łatwy do zauważenia wydatny nos (charakterystyczny dla neandertalczyków i późnych Europejczyków) i dużo drobniejsze, jak choćby szczegóły ukształtowania tylnej części czaszki. Dobrym przykładem może być kształt otworu żuchwowego ujścia kanału nerwu żuchwowego po wewnętrznej stronie szczęki dolnej, w miejscu, w które dentyści wstrzykują środek znieczulający. U wielu neandertalczyków górna część owego kanału gnykowożuchwowego jest zakryta szeroką blaszką kostną, u innych zaś brak takiego "mostka". Wśród skamieniałości z Europy "mostek" występuje u 53% neandertalczyków i u 44% ich najwcześniejszych późnopaleolitycznych następców, ale u ludów z końca późnego paleolitu, mezolitu i współczesnych udział ten spada poniżej 6%. Tymczasem u kopalnych i dzisiejszych mieszkańców Azji i Australazji ów "mostek" występuje sporadycznie. W kilku żuchwach z Afryki poprzedzających czasy Ewy w ogóle go brak. Te cechy żuchwy i wiele innych charakterystycznych dla czaszki oraz znajdujących się w innych częściach szkieletu musiałyby wykształcić się dwukrotnie w toku ewolucji w Europie, gdyby "teoria Ewy" miała być prawdziwa. Podsumowując, można stwierdzić, że u najwcześniejszych ludzi współczesnych zamieszkujących trzy regiony świata Australazję, Chiny i Europę brak cech afrykańskich. Nie ma dowodów, że przybysze z Afryki całkowicie zastąpili rdzenne grupy. Wbrew predykcjom sformułowanym na podstawie "teorii Ewy" materiał empiryczny bezspornie ukazuje ciągłość rozmaitych cech kostnych między najdawniejszymi populacjami a ludami dzisiaj zamieszkującymi te rejony. Podobnie jak zmienność genetyczna również różnice anatomiczne odzwierciedlają głębokie zróżnicowanie charakterystyczne dla wszystkich ludzkich populacji. JEŚLI TO RZECZYWIŚCIE Afryka była "rajskim ogrodem", z którego wywodzi się cała dzisiejsza ludzkość, można by oczekiwać, że dowody przejścia od archaicznych do nowoczesnych form człowieka rozumnego zostaną znalezione właśnie tam i tylko tam. W ślad za niemieckim badaczem Reinerem Protschem von Zieten z JohannWolfgangG6theUniversität we Frankfurcie nad Menem niektórzy paleontolodzy utrzymywali, że współczesny Homo sapiens rzeczywiście zrodził się w Afryce, sądzili bowiem, że tam właśnie odkryto najstarsze współcześnie wyglądające pozostałości ludzkie, w których dopatrywali się nowoczesnych afrykańskich cech. Jednak dane afrykańskie zgadzają się z informacjami z innych kontynentów, że nowoczesne cechy ludzkie, choć nie ludzie nowocześni anatomicznie, pojawiają się tam stopniowo i mniej więcej w tym samym czasie co gdzie indziej.

Mapa

Najpopularniejsze

  • Mario Puzo to znany współczesny pisarz włoski. Chociaż włoski nie do końca precyzuje charakter ksią...
  • Grand Press jest uznaną za najbardziej prestiżową nagrodą dla dziennikarzy w kilku kategoriach. Po ...
  • Każdy z nas ma prawo do reklamacji. Rozporządzenia unijne mówią, że mamy nawet prawo zwrócić zakupi...

Praca Poznań

 Zamawianie towaru jest to rozdaj zamówienia dla fabryk czy też innych sklepów. Zamawianie towaru jest bardzo ważnym atrybutem, ponieważ bez niego pracownicy nie mogą sprzedawać i panuje ogólne niezadowolenie klientów. Zamawianiem towarów w sklepac...