zbiór

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Przytoczone rozważania prowadzą do wyodrębnienia dwóch podstawowych zbiorów funkcji opakowań, a mianowicie: funkcji pierwotnych i funkcji wtórnych Podział taki jest w dużej mierze zbieżny z ewolucją opakowań i opakowalnictwa. Funkcje pierwotne stanowią warunek konieczny, by dany wyrób mógł należeć do zbioru opakowań. Odnoszą się do relacji, zachodzących dwustronnie między układami: zawartość - warstwa zewnętrzna oraz zawartość - warstwa zewnętrzna - środowisko, w jakim układ ten się znajduje. Funkcje wtórne natomiast dotyczą celowo wyodrębnionych wybranych elementów zbioru, tworzących opakowania, które to zostają wykorzystane lub ukształtowane w taki sposób, że stają się istotne lub pomocne w wielu dziedzinach gospodarczych. Są ważnym czynnikiem, umożliwiającym lub ułatwiającym szereg działań, mieszczących się w takich zbiorach, jak: logistyka, marketing, ekologia itp. Funkcje te przy zachowaniu zadań pierwotnych odnoszą się przeto do relacji, zachodzących między dwoma lub kilkoma oddzielnymi, odrębnie istniejącym zbiorami. Marketing to zjawisko znane nie od dziś. Zrodził się w wyniku komplikacji życia gospodarczego. Nowo powstałe potrzeby
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Faza poszukiwań rozwiązań alternatywnych jest jedną z ważniejszych faz z punktu widzenia handlowców i producentów. Jest to faza, w której konsument wybiera produkt oraz konkretną jego markę. W fazie tej najważniejszym zadaniem, które stoi przed handlowcem i producentem jest włączenie swojej marki produktu do zbioru znanego, zbioru rozważanego oraz zbioru wyboru. Czyli, głównym zadaniami handlowca i producenta jest uświadomienie potencjalnemu klientowi o istnieniu marki produktu oraz pokazanie mu korzyści, które osiągnie w przypadku zakupu.Priorytetowym przedmiotem zainteresowania handlowców i producentów winny być źródła informacji, z których korzysta konsument, oraz ich wpływ na podejmowane decyzje zakupu. Trafne rozpoznanie źródeł informacji jak również ich wagi w podejmowaniu decyzji zakupu pozwala ustalić efektywną formę komunikacji się z rynkiem. Następną fazą, która poprzedza decyzję zakupu jest ocena alternatywnych dóbr lub usług. Faza ta jest fazą wartościowanie alternatyw z punktu widzenia konieczności rezygnacji z jednego dobra lub usługi na rzecz innych. Wartościowaniu podlegają również cechy produktu, przydatność dobra
Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym
Przedsiębiorstwo swoje cele może formułować w sposób otwarty lub zamknięty. Proces formułowania celu w sposobem otwartym polega tylko na określaniu kierunku jego zmian. Kierunkiem tym może być np. poziomu zysku lub maksymalizowanie wielkości sprzedaży, minimalizowanie poziomu kosztów, zwiększanie udziału w rynku itp. Natomiast formułowanie celu sposobem zamkniętym polega na określeniu dokładnej jego wielkości, która musi być osiągnięta w danym przedziale czasu, tj. określenie dokładnej wielkości sprzedaży, poziomu zysku itp., ma to ułatwić programowanie działań i instrumentów marketingowych jak również kontrolę ich skuteczności z punktu widzenia realizacji konkretnego celu. Po osiągnięciu oczekiwanej wielkości celu może zostać on przekształcony w cel formułowany w sposobem otwartym. Wielkość i struktura zasobów oddziałuje na poszczególne działania i instrumenty marketingu, czego następstwem jest siła oddziaływania na zjawiska rynkowe. Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje dużymi zasobami o pożądanej strukturze, to pozytywnie wpływa to kształtowaniu odpowiedniego zbioru działań i instrumentów marketingowych. Jednak zasoby mogą występować w ilości ograniczonej. Może odnosić się to

Mapa

Najpopularniejsze

  • Spór jest normalnym elementem współżycia w grupie ludzi. Nie ma bowiem takich osób, których potrzeb...
  • Grand Press jest uznaną za najbardziej prestiżową nagrodą dla dziennikarzy w kilku kategoriach. Po ...
  • Zazwyczaj to rozmowa kwalifikacyjna kończy proces rekrutacji i jest ostatecznym sprawdzianem dla ka...

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Sposób regulowania działań marketingowych i zintegrowanego zbioru instrumentów oparty na orientacji rynkowej, określany jest mianem reguł marketingowych. Wieloelementowa konstrukcja marketingu zawiera: - instrumenty marketingu; - działania marketingo...