Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Konsument podczas dokonywania konkretnego wyboru produktu stosuje różne strategie działania (modele wyboru). Często stosowany przy wyborze produktów, przeważnie drogich, jest model koniunkcyjny (łączny), zwany również modelem satysfakcji. Jest to model, w którym konsument określa jakiś minimalny poziom wymagań w odniesieniu do cech produktu i wybiera tylko spełniające minimalne wymagania marki . W przypadku, gdy żaden z dostępnych produktów nie spełnia określonych wymagań, decyzja o zakupu zostaje przełożona w czasie bądź następuje weryfikacja wymagań .Podczas dokonywania wyboru konsument może również stosować model dysjunkcyjny (rozłączny). W modelu dysjunkcyjny konsument określa tylko pewien minimalny poziom wymagań jednej lub kilku cech, które rozpatruje oddzielnie, dyskwalifikując produkty, które znajdują się poniżej tego wyznaczonego poziomu. Konsumenci również często stosują model leksykograficzny, który wymaga by konsument poszeregował cechy produktu według hierarchii ważności. Wówczas konsument dokonuje wyboru tego produktu, który uzyskał najwyższą ocenę z perspektywy pierwszej cechy. Jeśli dwa lub więcej produktów jest równie wysoko ocenianych ze względu na konkretną cechę, to dalsza ocena następuje na podstawie oceny drugiej pod względem istotności cechy.

Kolejnym modelem, który mogą stosują konsumenci w procesie wyboru produktu jest model oczekiwanej użyteczności. Ten model oparty jest na zasadzie kompensacyjnej, która polega na kompensacji ujemnych cech ocenianych produktów, cechami dodatnimi. Konsument według własnego uznania nadaje poszczególnym cechom produktu odpowiednie wagi. Końcową ocenę produktu uzyskuje mnożąc wszystkich cech przez ich wagi. Produkt, którego użyteczność zostanie najwyżej oceniona zostanie wybrany.W toku oceny i wyboru produktu stosuje się także model idealnej marki. Marka ta tworzona jest przez konsumenta, poprzez nadanie pożądanego poziomu dla każdej z cech (przeważnie wysokiego). W procesie wyboru, konsument porównuje wybieraną markę produktu ze swoją idealną marką i decyduje się na tą, która jest najbardziej zbliżona do idealnej. Dokonanie przez konsumenta wyboru produktu nie jest jednoznaczne z jego zakupem, ponieważ mogą pojawić się czynniki skłaniające konsumenta do zakupu innego produktu niż ten preferowany do tej pory.

Najpopularniejsze

  • Najważniejszym elementem zachowań człowieka jest fakt podejmowania przez niego decyzji. Człowiek ni...
  • Jak wykazali Wu Rukang i Zhang Yinyun z Chińskiej Akademii Nauk, nawet w ciągu nieco ponad 150 tys....
  • Jaki jest sposób odpoczywania po pracy fizycznej?Przyznać możemy, że jeśli chodzi o szczegóły dotyc...

Obowiązki pracodawcy

Oprócz wyżej wymienionych obowiązków pracodawca musi także dbać o dobro i zapewniać bezpieczne miejsce do pracy. Każdy pracownik lubi pracować, gdy wokół niego jest bezpiecznie i czysto więc warto zapewnić takie warunki pracownikowi, wtedy będzie lep...