Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Marketing jest zbiorem wewnętrznie zintegrowanym, który ukazuje wzajemne dostosowanie do siebie oraz uzgodnienie poszczególnych działań i instrumentów. Wzajemna integracja działań i instrumentów jest ważną cechą marketingu, bez której to poszczególne działania i instrumenty nie mogły by być uznane za elementy marketingu.Marketing jako zintegrowany zbiór działań i instrumentów jest bezpośrednio powiązany z rynkiem, jego badaniem oraz kształtowaniem. Przy pomocą działań i instrumentów marketingowych procesy, które zachodzą na rynku są rozpoznawane, jak również poddawane aktywnemu i celowemu oddziaływaniu. Faza kształtowania rynku przy pomocy instrumentów i działań marketingowych zawsze jest poprzedzana fazą badania za pomocą określonego zbioru czynności (działań), które są ważnym elementem marketingu. Dopełnieniem struktury marketingu jest właściwe dla niego sposób kreowania oraz uruchamiania skupionych w nim działań i instrumentów. Sposób ten opiera się na rynkowych regułach postępowania. Wyrażają one ukierunkowanie przedsiębiorstwa na rynkową (popytową) orientacją w toku kształtowania i uruchamiania działań i instrumentów.

Uwzględniając sformułowane w literaturze przedmiotu definicje oraz akcentując praktyczną rolę marketingu w działalności firm, można zasugerować następującą definicję: marketing to określone zasady myślenia i działania tworzące nowoczesną koncepcję zarządzania. Zastosowania zasad o których mowa w organizacjach i przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku konkurencyjnym ułatwia maksymalną realizacje celów. Głównym celem w firmie ukierunkowanej marketingowo jest osiągnięcie trwałej rentowności przez przyciągnięcie lojalnych grup klientów.Rozważając praktyczne stosowanie marketingu rozumie się go jako: - określoną orientację biznesową mającą na celu analizę rynku oraz potrzeb potencjalnych klientów przed rozpoczęciem produkcji, dostosowanie właściwości produktu do tych potrzeb oraz dostosowani cen i w miarę możliwości porozumienie się w tym zawarcie umów z nabywcą; - odpowiednie oddziaływanie na rynek przy pomocą zestawu dobrze zintegrowanych instrumentów marketing mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja i tym podobne); - realizację marketingowej funkcji przedsiębiorstwa.Funkcję marketingową w przedsiębiorstwie należy rozumieć jako podstawową, nadrzędną wobec innych (produkcja, badania i rozwój, finanse, zaopatrzenie, personel, kadra). Ponieważ marketing jest nie tylko pojęciem znacznie szerszym od sprzedawania, ale wiąże się z ukierunkowaniem całego przedsiębiorstwa na potrzeby klienta. Stąd odpowiedzialność i troska za marketing powinna spoczywać na wszystkich działach firmy, bez wyjątku.

Najpopularniejsze

  • Samochód ciężarowy. Praga V jest pierwszym w naszym zestawieniu i z całą pewnością nie ostatnim sam...
  •  Architektura krajobrazu dopiero niedawno została wprowadzona na uniwersytety. Jest to kierunek i...
  •  Reklama jest czynnikiem napędzającym całą machinę marketingu, a co za tym idzie, jest doskonałym ...

Wyjście z kumplami

Może nie jest to typowe hobby, a jedynie pewna forma spędzania wolnego czasu, ale trzeba i o tym wspomnieć. Otóż mężczyźni bardzo lubią wychodzić z kumplami na piwo. I to nie jedno. Chyba wiele kobiet widziało już swojego męża w bardzo złym stanie, g...