Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Faza poszukiwań rozwiązań alternatywnych jest jedną z ważniejszych faz z punktu widzenia handlowców i producentów. Jest to faza, w której konsument wybiera produkt oraz konkretną jego markę. W fazie tej najważniejszym zadaniem, które stoi przed handlowcem i producentem jest włączenie swojej marki produktu do zbioru znanego, zbioru rozważanego oraz zbioru wyboru. Czyli, głównym zadaniami handlowca i producenta jest uświadomienie potencjalnemu klientowi o istnieniu marki produktu oraz pokazanie mu korzyści, które osiągnie w przypadku zakupu.Priorytetowym przedmiotem zainteresowania handlowców i producentów winny być źródła informacji, z których korzysta konsument, oraz ich wpływ na podejmowane decyzje zakupu. Trafne rozpoznanie źródeł informacji jak również ich wagi w podejmowaniu decyzji zakupu pozwala ustalić efektywną formę komunikacji się z rynkiem.

Następną fazą, która poprzedza decyzję zakupu jest ocena alternatywnych dóbr lub usług. Faza ta jest fazą wartościowanie alternatyw z punktu widzenia konieczności rezygnacji z jednego dobra lub usługi na rzecz innych. Wartościowaniu podlegają również cechy produktu, przydatność dobra bądź usługi, ryzyko, atrybuty firmy oraz możliwości finansowe itd.Konsument, wybierając dobra, ocenia wszystkie dostępne warianty według ustalonych kryteriów stanowiących podstawę oceny. Są to najczęściej cechy produktów. Kryteria te są różne dla poszczególnych rodzajów produktów. Zmienny jest także zakres cech, które są brane pod uwagę podczas oceny. Zakres ten jest uzależniony od rodzaju produktu. W przypadku niezbyt skomplikowanych technicznie produktów (takich jak chleb czy masło) liczba cech, na podstawie dokonuje się oceny, jest mała. Natomiast w przypadku bardziej skomplikowanych produktów (takich jak telewizor, komputer przenośny lub samochód) liczba cech które brane są pod uwagę jest znacznie większa. Na ilość kryteriów oceny wpływają również cechy nabywcy.

Najpopularniejsze

  • Reklama rządzi się swoimi prawami, tylko od szczegółowego rozeznania i określenia grupy docelowej m...
  • W pracy lubią nas wykorzystywać. Pracujemy więcej i dłużej niż należy nie dostając za to wynagrodze...
  •  Jak już wiemy reklama jest bardzo dobrym przekaźnikiem danego towaru a dodatkowo może klientom n...

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Należy sądzić, że reklama sama w sobie nie jest niczym złym. Mimo to nie sposób oddzielić manipulację od etyki językowej. Uzasadnione jest twierdzenie, że krytyce powinni podlegać reklamodawcy, którzy próbują wpłynąć na myśli, postawy lub zachowania ...