Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Omawiając problemy rozwoju marketingu należy stwierdzić, że posługuje się on określonymi pojęciami. Wyjaśnienie najważniejszych terminów i pojęć marketingu zamieszczono poniżej: - Potrzeby ludzkie to stan dyskomfortu psychicznego, spowodowany brakiem zaspokojenia określonych potrzeb wynikających z natury ludzkiej . Potrzeby wynikają z natury ludzkiej. Według A. Masłowa potrzeby grupują się w pewną hierarchię: począwszy od potrzeb podstawowych, zwanych również fizjologicznymi (żywność, ubranie, schronienie), kończąc na potrzebach wyższego rzędu, tj. potrzeb bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku i uznania, samorealizacji. Hierarchiczny układ potrzeb oznacza, że potrzeby wyższego rzędu ujawniają się po zaspokojeniu grupy potrzeb znajdujących się niżej w hierarchii; - Pragnienie jest to chęć zaspokojenia określonych potrzeb w pewien specyficzny sposób. W zależności od regionu, grupy społecznej itp. istnieje różny model zaspokajania poszczególnych potrzeb, np. w zakresie wyżywienia, ubrania, ale także szacunku;

- Produktem w marketingu mogą być towary (przedmioty fizyczne), usługi, określone działania, organizacje, idee, ludzie, miejsca, które można zaoferować w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb lub pragnień. Produktem może być wszystko to, co może zostać sprzedane lub znaleźć zainteresowanie; poczynając od puszki coca-coli po ideę zbawienia. - Popyt to pragnienie posiadania określonych produktów, poparte możliwością i gotowością ich nabycia. Zadaniem marketingu jest więc obok kształtowania pragnień (np. że w celu zaspokojenia potrzeby głodu powinni pragnąć ziemniaków), tworzenie właściwego produktu odznaczającego się odpowiednimi walorami jakościowymi, dostępnego i oferowanego po możliwej do zaakceptowania cenie. Popyt może być kształtowany poprzez reklamy, sponsorowane artykuły, lansowanie trendów, działania kryptomarketingowe (lansowanie produktu poprzez tworzenie z nich tła w filmach, serialach), przez wpychanie produkty do tzw. życia publicznego i społecznego.

Najpopularniejsze

  • Pierwszym pytaniem, na które musi sobie odpowiedzieć osoba szukająca pracy jest to, gdzie zacząć je...
  • Masz wyższe wykształcenie, ekonomiczne i szukasz pracy? To nie będzie łatwe zadanie. Najprawdopodob...
  • Jak było wcześniej powiedziane korzystne z komputera ma także szkodliwe skutki? Komputer jest niezw...

Wózki kontrolne

Kasjerka musi mieć często kontrole ze strony kierownictwa, aby zbadać jej uczciwości o oczywiście spostrzegawczość, ponieważ czasami ludzkie pomysły są bardzo ciekawe i jednocześnie narażają sklep na koszta, a kasjerka, która nie będzie się przejmowa...