Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Najważniejszym elementem zachowań człowieka jest fakt podejmowania przez niego decyzji. Człowiek nieustannie w różnych sytuacjach podejmuje decyzje. Podejmowanie tych decyzji odbywa się w warunkach sytuacji ryzykownej, tj. takiej, w której wynik osiągnięty po dokonanym wyborze sposobu działania nie jest pewny.Zachowanie człowieka ma cechy zachowania celowego. Istotą takiego zachowania jest ukierunkowany przebieg zmierzający do osiągnięcia określonego stanu końcowego. Zachowanie to jest uwarunkowane doświadczeniami z przeszłości i przewidywaniami przyszłości, a także dopływem przypadkowych bodźców.Wśród mnogości różnych form ludzkiej działalności istotną czynnością są zakupy dokonywane na rynku. Czynnościom tym zawsze towarzyszy proces decyzyjny, który był różnie wyjaśniany w ekonomii. W klasycznej teorii zachowania konsumentów decyzję zakupu wyjaśniano przy pomocy relacji między użytecznością dóbr i usług a ich cenami. Decyzję konsumenta pojmowano jako jednorazowy akt zakupu, który przynosi pewną dozę satysfakcji. Interesowano się wyłącznie zakupem określonego dobra lub usługi, natomiast zupełnie nie interesowano się konsumpcją i sposobem ich użytkowania. Dzisiejsze poglądy na procesy decyzyjne różnią się od tych, które były głoszone przez przedstawicieli klasycznej teorii zachowania konsumentów.

Odczuwanie potrzeby przez konsumenta polega na uświadomieniu sobie różnicy między stanem, w jakim się obecnie znajduje, a stanem którego pożąda. Konsument dąży do zniwelowania tej różnicy i przywrócenia stanu równowagi. Może tego dokonać przez spożycie określonego dobra lub usługi. Przywrócenie równowagi między stanem rzeczywistym a pożądanym jest dla konsumenta problemem, który musi rozwiązać. Polega to na zidentyfikowaniu zbioru dóbr i usług, które mogą zaspokoić odczuwaną potrzebę. Konsument zaczyna więc poszukiwać informacji mających na celu określenia zbioru różnych rozwiązań, przechodząc tym samym do kolejnej fazy podejmowaniu decyzji .Drugą fazą w procesie decyzyjnym jest poszukiwanie alternatyw. Konsument może być także aktywny w gromadzeniu informacji. Wyszukuje on odpowiednich informatorów bądź opracowań, zasięga opinii o produkcie u przyjaciół, podejmuje również inne działania, mające na celu uzyskanie nowych informacji na temat danego produktu. Zakres i intensywność prowadzonych przez konsumenta poszukiwać zależy od siły bodźca, który się kieruje, ilości posiadanych informacji w momencie rozpoczynania poszukiwań, dostępności dodatkowych informacji, wagi, jaką do nich przywiązuje, jak również satysfakcji, jaką czerpie z poszukiwań .

Najpopularniejsze

  • W pracy lubią nas wykorzystywać. Pracujemy więcej i dłużej niż należy nie dostając za to wynagrodze...
  • Jak było wcześniej powiedziane korzystne z komputera ma także szkodliwe skutki? Komputer jest niezw...
  • Znajomość zagadnień księgowych jest niezmiernie istotna dla działania każdego przedsiębiorstwa. Ori...

praca w Bydgoszczy

 Praca szwaczki niesie za sobą wiele niebezpieczeństw, ponieważ najczęściej pracują one z bardzo ostrymi narzędziami, które w każdej chwili mogą zaciąć nasze ciało, albo nawet odciąć jego część, która znajdzie się w nieodpowiednim miejscu o nieodpo...