Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing W każdym procesie decyzyjnym występują następujące elementy : - podmiot decyzyjny; - określony zbiór decyzji dopuszczalnych; zbiór ten może zawierać różną liczbę elementów (co najmniej dwa); - zbiór stanów świata zewnętrznego, który ma wpływ na wynik decyzji, ale niekontrolowany przez podmiot podejmujący decyzję; - funkcja korzyści; o wyborze konkretnej decyzji rozstrzyga efekt podjęcia decyzji - jeśli każdej możliwej parze decyzji i stanu świata zewnętrznego przypiszemy pewną wartość, którą nazwiemy korzyścią, to funkcję korzyści możemy zapisać jako:K = f (D, Z)gdzie: K - korzyść,D - zbiór decyzji dopuszczalnych, Z - zbiór stanów świata zewnętrznego; - zawsze występuje niepewność w stosunku do stanów świata zewnętrznego w czasie podejmowania decyzji podmiot przeważnie nie zna stanów świata zewnętrznego, co uniemożliwia mu określenie korzyści płynącej z podjęcia danej decyzji; brak niepewności oznacza, że w czasie podejmowania decyzji stan świata zewnętrznego jest znany, model ten ulega znacznemu uproszczeniu i składa się wyłącznie z jednego elementu; w takiej sytuacji funkcja korzyści jest funkcją tylko jednej zmiennej - wybranej przez podmiot decyzji.

Proces podejmowanie decyzji odbywa się warunkach niepewności i ryzyka. W takiej sytuacji podmiot który podejmuje decyzje nie zna prawdopodobieństwa obiektywnych możliwych stanów świata zewnętrznego. Jeśli konsument podejmuje decyzje w warunkach niepewności i ryzyka, to możliwym stanom świata zewnętrznego przypisuje prawdopodobieństwo subiektywne, które wyraża jego wiedzę o szansach pojawienia się takiego bądź innego stanu świata zewnętrznego.Proces podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka składa się z trzech głównych faz decyzyjnych : - wartościowania wyników polegająca na ocenie użyteczności; - określenia prawdopodobieństwa subiektywnego wyników; - wyboru działania.Tylko ostatnia z wymienionych faz jest fazą stricte decyzyjną, pozostałe to fazy przeddecyzyjne.

W procesie wyboru działania konsument ocenia atrakcyjność poszczególnych działań i akceptuje najkorzystniejsze z nich. W warunkach występowania ryzyka najczęściej stosowane są strategię maksymalizacji użyteczności subiektywnie oczekiwanej (przeciętnej użyteczności), czyli SEU (Subiectively Expected Utility). Natomiast w warunkach niepewności przeważnie stosuje się strategie "mini-max" i "max-mini". Najczęściej stosowane przez konsumentów są strategie maksymalizacji zysku oraz minimalizacji wielkości straty. Wynika z tego, że w sytuacji niepewności przeważają dwa wymiary: zysku i wielkości straty.Proces związany z podejmowaniem decyzji bywa skomplikowany jeśli mowa o jego wewnętrznej stratyfikacji. Proces jest tym dłuższy im więcej wariantów wyboru ma konsument. Z kolei ilość wariantów wyborów jest tym większa, im więcej jest na rynku towarów zróżnicowanych zarówno pod względem głębokości asortymentu, marek handlowych, jakości i innych czynników nań wpływających. Czas trwaniu procesu decyzyjnego zakupu również zależy od cech towaru (np. czy jest to dobro bieżącej konsumpcji, czy też dobro trwałego użytku, czas użytkowania towaru), ceny jednostkowej towaru, znaczenia zakupu dla konsumenta, pilności zakupu, stopnia innowacyjności dobra (proces decyzyjny jest na ogół dłuższy, jeśli zakup dotyczy nowego dobra, aczkolwiek nowość także jest bardzo cenionym walorem marketingowym), cech nabywcy (psychicznych, doświadczenia, zamożności, gustu, preferencji konsumpcyjnych itd.) i wpływu różnych czynników zewnętrznych na konsumenta.

Najpopularniejsze

  • Początek o koncernie MG Cars.Nie ma kompletnie żadnych większych wątpliwości co do tego, że MG Cars...
  • Pierwszym rodzajem jest umowa na czas określony. Umowa ta musi zawierać w jakim czasie mamy wykonyw...
  • Bycie dziennikarzem ma swoje plusy i minusy. Okazuje się, że często na początku podoba nam się to, ...

Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Omawiając problemy rozwoju marketingu należy stwierdzić, że posługuje się on określonymi pojęciami. Wyjaśnienie najważniejszych terminów i pojęć marketingu zamieszczono poniżej: - Potrzeby ludzkie to stan dyskomfortu psychicznego, spowodowany brakiem...