Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Sposób regulowania działań marketingowych i zintegrowanego zbioru instrumentów oparty na orientacji rynkowej, określany jest mianem reguł marketingowych. Wieloelementowa konstrukcja marketingu zawiera: - instrumenty marketingu; - działania marketingowe; - badania marketingowe; - reguły marketingowe.Trzy pierwsze z wyżej wymienionych elementów struktury są często nazywane sferą instrumentalno-czynnościową marketingu.W obrębie tej struktury można wyróżnić zależności poziome wśród elementów marketingu, tj. zależności między działaniami, badaniami i instrumentami marketingu, jak również zależności pionowe, które zachodzą między sferą instrumentalno-czynnościową, a regułami marketingowymi. Stosowanie marketingu w działalności gospodarczej bezpośrednio związane jest z: - osiąganiem ustalonych celów działania; - użytkowaniem określonej wielkości i struktury zasobów; - funkcjonowaniem firmy na rynku; - kierowaniem się przez przedsiębiorstwa określonym typem orientacji oraz związanymi z nią regułami.

Marketing jako kategoria instrumentalno-czynnościowa służy przede wszystkim uzyskaniu przez przedsiębiorstwa określonych celów działania. Przedsiębiorstwo może być ukierunkowane na realizację jednego bądź wielu celów działania. Jeżeli mówimy o jednym celu, wymaga się określenia jego treści (sprzedaż, zysk itp.), sposobu jego wyrażenia (np. rentowność lub wielkość bezwzględna zysku, tempo przyrostu sprzedaży lub wielkość sprzedaży, udział w rynku itp.) i czasu, w którym ma on być zrealizowany.Przedsiębiorstwo nie musi być ukierunkowane wyłącznie na realizację jednego celu. Celów o różnorodnej treści, może być więcej, a relacje pomiędzy nimi mogą być różne. Przy mnogości celów relacje pomiędzy nimi mogą polegać na tym, że istnieje jeden główny cel oraz kilka celów jemu podporządkowanych, których osiąganie warunkuje realizacje celu głównego. Cele podporządkowane mogą również występować jako ograniczenia w procesie realizacji celu głównego. Tego typu związki między celami podporządkowanymi a celem głównym wskazują na komplementarność celów.

Relacje między celami mogą również polegać na tym, że istnieje cel główny (podstawowy) oraz cele uboczne. Realizacja ich może, ale nie musi, wpływać na osiąganie celu głównego.Formułowanie celów przedsiębiorstwa jak i nadawanie im określonej wartości powinno opierać się na analizie wzajemnych relacji między nimi. Analiza ta stwarza podstawy umożliwiające minimalizowanie lub nawet eliminowanie ich konkurencyjnego względem siebie charakteru. Potrzeba racjonalizacji gospodarowania w przedsiębiorstwie powoduje, że konflikt celów powinien ustępować sytuacji ich zgodności.Relacje między marketingiem a celem (celami) przedsiębiorstwa nie ograniczają się wyłącznie do jednostronnych zależności. Marketing, prowadząc do osiągnięcia celów przez przedsiębiorstwo, jest jednocześnie jednym z czynników, które wpływają na przebieg ich formułowania.

Najpopularniejsze

  • Reklama, pomimo pełnienia nieodłącznej roli w kreowaniu współczesnego świata, niesie ze sobą wiele ...
  •  CB radio dokładnie wiemy do czego służy, ale jakby ktoś nie wiedział to już tłumaczę na czym to ...
  • W internecie tkwi ogromny potencjał. Zwłaszcza w polskim, bowiem nasze zasoby sieciowe są wciąż ubo...

Kanał

Warsztaty samochodowe są przeważnie wyposażone w kanał, ponieważ dzięki niemu posiadamy bardzo dobrą możliwość zaglądania pod samochód, co znacznie ułatwia jego naprawę. Musimy wiedzieć, że każdy szanujący się warsztat samochodowy posiada kanał, aczk...