Marketing oraz reklama czyli ich rola w życiu codziennym

Reklama i marketing Sposób regulowania działań marketingowych i zintegrowanego zbioru instrumentów oparty na orientacji rynkowej, określany jest mianem reguł marketingowych. Wieloelementowa konstrukcja marketingu zawiera: - instrumenty marketingu; - działania marketingowe; - badania marketingowe; - reguły marketingowe.Trzy pierwsze z wyżej wymienionych elementów struktury są często nazywane sferą instrumentalno-czynnościową marketingu.W obrębie tej struktury można wyróżnić zależności poziome wśród elementów marketingu, tj. zależności między działaniami, badaniami i instrumentami marketingu, jak również zależności pionowe, które zachodzą między sferą instrumentalno-czynnościową, a regułami marketingowymi. Stosowanie marketingu w działalności gospodarczej bezpośrednio związane jest z: - osiąganiem ustalonych celów działania; - użytkowaniem określonej wielkości i struktury zasobów; - funkcjonowaniem firmy na rynku; - kierowaniem się przez przedsiębiorstwa określonym typem orientacji oraz związanymi z nią regułami.

Marketing jako kategoria instrumentalno-czynnościowa służy przede wszystkim uzyskaniu przez przedsiębiorstwa określonych celów działania. Przedsiębiorstwo może być ukierunkowane na realizację jednego bądź wielu celów działania. Jeżeli mówimy o jednym celu, wymaga się określenia jego treści (sprzedaż, zysk itp.), sposobu jego wyrażenia (np. rentowność lub wielkość bezwzględna zysku, tempo przyrostu sprzedaży lub wielkość sprzedaży, udział w rynku itp.) i czasu, w którym ma on być zrealizowany.Przedsiębiorstwo nie musi być ukierunkowane wyłącznie na realizację jednego celu. Celów o różnorodnej treści, może być więcej, a relacje pomiędzy nimi mogą być różne. Przy mnogości celów relacje pomiędzy nimi mogą polegać na tym, że istnieje jeden główny cel oraz kilka celów jemu podporządkowanych, których osiąganie warunkuje realizacje celu głównego. Cele podporządkowane mogą również występować jako ograniczenia w procesie realizacji celu głównego. Tego typu związki między celami podporządkowanymi a celem głównym wskazują na komplementarność celów.

Relacje między celami mogą również polegać na tym, że istnieje cel główny (podstawowy) oraz cele uboczne. Realizacja ich może, ale nie musi, wpływać na osiąganie celu głównego.Formułowanie celów przedsiębiorstwa jak i nadawanie im określonej wartości powinno opierać się na analizie wzajemnych relacji między nimi. Analiza ta stwarza podstawy umożliwiające minimalizowanie lub nawet eliminowanie ich konkurencyjnego względem siebie charakteru. Potrzeba racjonalizacji gospodarowania w przedsiębiorstwie powoduje, że konflikt celów powinien ustępować sytuacji ich zgodności.Relacje między marketingiem a celem (celami) przedsiębiorstwa nie ograniczają się wyłącznie do jednostronnych zależności. Marketing, prowadząc do osiągnięcia celów przez przedsiębiorstwo, jest jednocześnie jednym z czynników, które wpływają na przebieg ich formułowania.

Najpopularniejsze

  •  Jak już wiemy reklama jest bardzo dobrym przekaźnikiem danego towaru a dodatkowo może klientom n...
  • Początek o koncernie Praga.Niewątpliwie marka samochodów osobowych jaką jest Praga jest naprawdę ba...
  • Andrzej Sapkowski to w ostatnich latach jeden z najbardziej cenionych polskich twórców. Jedno jest ...

Praca - gdzie szukać?

Pierwszym pytaniem, na które musi sobie odpowiedzieć osoba szukająca pracy jest to, gdzie zacząć jej szukać. Odpowiedź jest niemal równie oczywista- gdziekolwiek. Ogłoszenia o pracę można znaleźć dosłownie wszędzie: w rejonowych urzędach pracy, w pra...